2015-06-12

Zadania Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku


Dom Dziecka im. Janusza Korczaka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, której  celem jest zapewnienie całodobowej, ciągłej opieki i wychowania oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.

Placówka zaspokajając potrzeby dziecka kieruje się w szczególności:

 1. dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw,
 2. koniecznością wspierania rozwoju dziecka przez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań, indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych,
 3. potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,
 4. potrzebą działań przygotowujących do samodzielnego życia,
 5. poszanowaniem praw rodziców wynikającym z przepisów prawa rodzinnego,
 6. potrzebą działań w utrzymaniu więzi dziecka z rodziną i umożliwienie jego powrotu do rodziny.

Dzieciom w Placówce zapewnia się:

 1. wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia,
 2. dostęp do opieki zdrowotnej,
 3. zaopatrzenie w produkty lecznicze,
 4. dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych o ile takie są wskazane dla dziecka,
 5. wyposażenie w: odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, środki higieny osobistej,
 6. zaopatrzenie w: podręczniki, pomoce i przybory szkolne,
 7. kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia, nie niższą niż 1 % i nie wyższą niż 8 % kwoty, o której mowa w § 18 ust. 8 rozporządzenia w sprawie pieczy zastępczej,
 8. dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów,
 9. dostęp do nauki, która w zależności od potrzeb dzieci odbywa się: w szkołach poza placówką; w systemie nauczania indywidualnego,
 10. pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych, oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych
 11. uczestnictwo, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych,
 12. opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się Placówka,

Placówka przy organizacji działalności kulturalnej i rekreacyjnej uwzględnia święta i inne dni wynikające z tradycji i obyczajów.

 

 

 

Załączniki

  Zadania Domu Dzieck... Korczaka.pdf 202,64 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się